Hur går en OVK till?

En OVK-besiktning kan ta 1 till 3 dagar, där första dagen innefattar mätningen och genomgången med fastighetsägaren. Då mätningen är gjord upprättar besiktningskontrollanten ett protokoll där hen är skyldig att påvisa eventuella brister som måste åtgärdas. I protokollet står även ifall ventilationen är godkänd eller ej. Kontrollanten tar även hand om kontakten med kommunens byggnadsnämnd, som är tillsynsmyndighet för OVK. Intyget som fastighetsägaren får ska visas tydligt på exempelvis en informationstavla.

Ifall ventilationen är godkänd händer ingenting speciellt utöver att en dokumentation skickas av kontrollanten till fastighetsägaren och myndigheterna. En icke godkänd ventilation måste åtgärdas och det är byggnadens ägare som ansvarar att det sker. Samtliga krav på ventilationssystemen ska var uppnådda och dessa krav finns i bygglagstiftningen.

Källa: Boverket

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.

F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.

FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.

FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.

FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.